Loading...

QR Scan Pay

*** कृपया Payment Confirm गर्नु अघि Remarks मा Order Number अनिवार्य लेख्नुहोला। Order number का लागि  तपाईको इमेलमा Order Summary मा हेर्नुहोला। Payment सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा Contacts मा रहेका सम्पर्क माध्यम प्रयोग गर्नुहोला।

eSewa QR Scan

FonePay/ Nepal Pay/ Mobile Bank QR Scan

HamroPay QR Scan

Khalti QR Scan

error: ©️ यस वेभसाइटमा प्रकाशित सामाग्रीको सर्वाधिकार प्रकाशकमा सुरक्षित छ !!